Hüseyin Gazi Derneği

HÜSEYİN GAZİ DERNEGİ

(Hüseyin Gazi Külliyesini Yaptırma ve Yaşatma Derneği)

TÜZÜK

MADDE 1 :

Kuruluş  :

1-Hüseyin Gazi Külliyesini Yaptırma Yaşatma  ve Tanıtma Derneği

2-Kısa  adı : Hüseyin Gazi Derneği

3-Merkezi Ankara?dadır.Yurt içinde il ve ilçelerde,Amacına uygun şubeler açar.

4- Amacına uygun çalışmalar yapan diğer derneklerle federasyon kurar, kurulu federasyonlara üye olur, federasyon ve konfederasyonlara üye olmak, delege göndermek ve kurucu olmak için Genel Kurul yetkilidir.

MADDE 2:

Derneğin Amacı :

Hüseyin Gazi derneğinin amacı Anadolu toplumunun tarihsel değerleri büyük bir şahsiyeti ve bir Anadolu Ereni olan Seyit Hüseyin Gazi?nin maddi ve manevi yaşamını, insanlığa kattığı kültürel değerleri araştırıp ortaya çıkartmak,yaymak ve varolan külliyesini yaptırıp yaşatmaktır. Ayrıca başta Hacı Bektaş Veli olmak üzere diğer Anadolu Erenlerinin  Anadolu kültürüne katkılarını araştırmak, belgelemek, tanıtmak ve sahip çıkmaktır.

MADDE 3:

Derneğin Yapacağı İşler:

Dernek amacını gerçekleştirmek içinaşağıda sayılan işleri yapar ;

a) Seyit Hüseyin Gazinin türbesinin bakım ve onarımını yapmak,çevre düzenlemesini ve külliyesini aslına uygun restore edilmesini sağlamak

b) Hüseyin Gazi?nin düşünce ve kültürünü geniş toplumsal kesimlere ulaştırmak amacıyla kültür merkezleri açmak, salonlar yapmak, kurmak, konferanslar, paneller sempozyumlar düzenlemek, yarışmalar açmak, araştırma inceleme faaliyetlerinde bulunmak,

c) Hüseyin Gazi adına her yıl anma törenleri ve festivaller düzenlemek,         

d) Hüseyin Gazi adına vakıf kurmak ve bu çalışmalarda yönetim kurulunu yetkili kılmak,

e) Hüseyin Gazi türbesine halkın kolayca ulaşmasını sağlamak için gereken çalışmalarda bulunmak,külliyenin bulunduğu  alanın bayındır hale getirilmesi için girişimlerde bulunmak,

f) Hüseyin Gazi ve diğer Anadolu Erenlerinin kültürlerini yaşatmak için süreli ve süresiz yayın organı çıkartmak,kaset,radyo ve televizyon programları,film ve tiyatro hazırlamak,

g) Amacı doğrultusundaki diğer derneklerle işbirliği yapmak,

h) Hüseyin Gazi Külliyesi ve dernek merkezine gerek görülmesi halinde lokal açmak,

ı) Kamu yararına dernek statüsü çalışmalarında bulunmak.

MADDE 4 :

Üyelik:

a) Üye Olma : Derneğin amacını benimseyen ve dernekler yasasının aradığı koşulları taşıyan kişiler yazılı başvuruları üzerine Yönetim Kurulunun kararı  ile derneğe üye olabilirler.

b) Üyelikten Çıkarma: Dernek faaliyetine aykırı faaliyette bulunanlar ile dernek üyesi koşullarını kaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkma yazılı dilekçe ile yapılır.

c) Dernek tüzüğüne aykırı  faaliyette bulunanlar disiplin kurulu kararı ile  ve dernek üyeliği koşulunu kaybedenler yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkartılır.

d) Üyelik Aidatı:  Yıllık aidatlar  10.000 000 ( on milyon) TL. dir.

e) Onursal üyelik: Derneğin amacının gereçleştirilmesine maddi ve manevi  olarak büyük  ölçüde katkıda bulunan kişiler yönetim Kurulu kararı  ile onursal üyeliğe kabul edilirler. Bu üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

MADDE 5 :

Derneğin Organları:

a)  Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c)  Onursal Üyeler Kurulu

d)  Çalışma Birimleri

e)  Disiplin Kurulu

MADDE 6 :

Genel Kurul :

Görev ve Yetkileri : Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Seçilecek Yönetim Kurulunun yapacağı işleri belirler, Yönetim Kuruluna yetki verir. Tüzük değişikliğini onaylar. Genel Kurulun alacağı kararlar yönetim kurulunu bağlar.Ve dernek yönetimi genel kurul kararı doğrulusunda çalışmak durumundadır.

Genel Kurul Toplantı zamanı  :

Genel kurul,üyelerin tümünden oluşur. İki yılda bir  Kasım ayı içinde toplanır. Tüzükte belirtilen zamanda olağan  olarak, dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğiyle ve yönetim kurulunun kararıyla olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurulda kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Çağrı Yöntemi :   Genel kurul çağrısı Yönetim Kurulu tarafından yapılır.Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini  düzenler.Mahalli bir gazetede genel kurul zamanından en az 15 gün önce ilan edilerek toplantıya çağrılır.Bu ilanda genel kurulun yeri,tarihi,saati,gündemi üyelere bildirilir.İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının günü,yeri,saati ve gündemi de belirtilerek ilan edilir.Belirtilen ilk toplantı ile ikinci toplantı  arasındaki süre bir haftadan az olamaz. Genel Kurul kararı olmak için yeter sayısı esastır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

MADDE 7:

Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu  Derneğin yürütme organıdır.Dernek genel Kurulu tarafından  üyeler arasından  9 asil,5 yedek üyeden oluşur.

Görev süresi iki yıldır.

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir başkan,bir başkan yardımcısı,bir genel sekreter,bir de muhasip seçer.

Yönetim Kurulu her ayın ilk haftasında dernek başkanının başkanlığında olağan olarak toplanır.Gündemin maddeleri görüşülerek karara bağlanır.

Toplantı yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır.Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu görevinden ayrılan üyenin  yerine,yedek üyelerden  aldıkları oy sırasına göre asil üyeliğe gelir.

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse,Genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ya da denetim kurulu üyeleri tarafından  bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

Görev ve Yetkileri :

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır:

Tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarını uygulamak,Yasa ile verilen diğer görevleri yapmak.

Derneği temsil etmek,bu konuda kendi üyeleri arasında bir ya da bir kaçına yetki vermek.

Her türlü satın alma,satma ve masraf işlerini yapmak,taşınır ve taşınmaz mal edinmek,

Bütçeyi ve çalışma programlarını hazırlamak

Gerekli defterleri tutmak

Dernek adına dava açmaya karar vermek,

Dernek amacına aykırı faaliyette bulunan üyelerin üyeliğine son vermek.

MADDE 8:

Denetim kurulu :

Genel kurulca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.Kurul kendi aralarında bir üyeyi başkan seçer.Denetim Kurulu yılda en az dört kez toplanır. Denetim yılda ikiden az olamaz.

Görev ve Yetkileri :Derneğin bütün çalışmalarını yasa,tüzük,genel kurul kararlarına uygun olup olmadıklarını inceler.Denetlet ve gerekli uyarılarda bulunur.Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Denetleme kurulu yaptığı  denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir. Saptadığı eksik ve aksaklıkların düzeltilmesini yönetim kuruluna bildirir.

Denetleme Kurulu hazırladığı Genel Denetim raporunu dernek genel kuruluna sunar.

Denetleme kurulu bütün defter kayıtlarını dilediği zaman inceleyebilir.

MADDE 9:

a) Onur Üyeleri Kurulu:

Yönetim kurulunca onur üyesi olarak kaydedilen üyelerden oluşur, danışma organıdır. Yönetim kurulu gerektiğinde bu kurulun görüşlerine başvurur, önerilerini dinler. Onur üyeleri kurulu kendi aralarından bir üyeyi başkan seçerler.

c) Çalışma Birimleri: Yönetim Kurulunca oluşturulacak birimlerden oluşur. Derneğin daha aktif çalışması için dernek üyeleri arasından veya dışardan kurulacak birimlerdir

MADDE 10 :

b) Disiplin Kurulu :

Genel kurulca seçilen üç asil üç yedekten oluşur.  Dernek üyelerinin dernek tüzüğüne ve amaçlarına uygun olarak hareket edip etmedikleri konusunda yönetim kurulunca kendisine iletilen  konuları değerlendirir, karara bağlar.

MADDE 11 :       

Mali hükümler:

1-Derneğin gelirleri şunlardır.

Üye aidatları

Dernekçe düzenlenen konser, panel, festival, yayın ve buna benzer etkinlik ve faaliyetlerden elde edilen gelirler.

Bağış ve yardımlar.

2-Dernek Parası: Ulusal bankalardan birinde açtırılan hesaba yatırılır.

MADDE 12:

Oylama ve Seçim Yönetimi:

Tüzükte aksine bir düzenleme olmadıkça tüm oylamalar gizli oy açık sayım ilkesi uyarınca yapılır. Oylamalarda tüm kararlar salt çoğunluğun oyu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağlamış olduğu kabul edilir.

MADDE 13 :

Tüzüğün Değiştirilmesi:

 Dernek tüzüğü ancak genel kurul veya genel kurula katılan üyelerin beşte birinin yazılı önerisi ve genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile değiştirilir.

MADDE 14:

Derneğin Feshi Ve malların tasfiyesi:

Derneğin feshine ancak genel kurul karar verir. Fesih kararı için genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin oyu zorunludur. Derneğin feshine karar verildiği takdirde genel kurul dernek mal varlığının aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren hangi kuruluşa devredileceğine, devir ve tasfiye işlerini kimlerin yapacağına da karar verir.

MADDE 15:

Şubelerin Kuruluşu:

Yönetim kurulu gerekli gördüğü yerlerde şubeler açabilir. Bu kurulca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülki amire yazı ile başvurur. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, işi, ikametgahları ve uyruğu ile şube merkezi adresinin bildirilmesi ve dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin  eklenmesi zorunludur.

MADDE 16:

Şube organları :

Genel kurul,

Yönetim Kurulu

Denetim kurulu

MADDE 17 :

Şube Genel Kurulu Görev ve Yetkileri

Şube genel kurulu şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube genel kurulları olağan toplantısını iki yılda bir son üç ay içerisinde ve merkez genel kurulu toplantısından en az 15   gün önce bitirmek zorundadır.

Yeni kurulan şube en geç altı ay içerinde genel kurulu yapar.

Şube yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu genel kurul delegelerini şube genel kurulu seçer.

Genel kurulca seçilen organların raporlarını incelemek bu kurulları aklamak, değiştirerek kabul etmek ya da  haklarında dava açmaya karar vermek, yeni dönemin çalışma programlarını hazırlamak .

Yönetim kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp değiştirerek kabul etmek.

Derneğe taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi hususlarında şube yönetim kuruluna yetki vermek.  

Şube genel kurulları, merkez genel kurullarının  toplantı yöntemiyle çağrılarak toplanır.

MADDE 18:

Şube Yönetim ve Denetim Kurulu :

Şube yönetim kuruluna şube genel kurulu tarafından 7 asil, 7 yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu kendi arasından başkan, sekreter ve saymanını seçer. Seçilen bu üç kişi şube yönetim kurulu oluşturur. Genel yönetim kurulu tarafından görevden alma sonucu atanan şube yönetimi  en geç 3 ay içinde kendi genel kurulunu toplar. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını tüzük, genel kurullar, genel yönetim kurulu ve merkez yürütme kurulunun kararlarına uygun olarak yürütür. Denetleme kurulu her üç ayda bir şubenin bütçe uygulamalarını ve harcamalarını denetler.

MADDE 19 :

Derneğin Tutacağı Defterler:

Dernek; üye kayıt defteri, gelen- giden evrak defteri, demirbaş defteri, gelir-gider , bütçe kesin hesap ve bilanço defteri ve genel kurulun öngördüğü diğer defterleri tutar. Tutulan defterler noterce onaylattırılır.

MADDE 20 :

Genel Hükümler:
Bu tüzükte belirtilmeyen konularda dernekler yasası ve hukukun genel hükümlerine göre hareket edilir.

İlk Tüzükte yer alan kurucular :

Adı Soyadı           Tabiatı          Mesleği                                  Adresi   

1- Gülağ Öz                  TC            Memur                  Marmara sok. 48/1 Kızılay-ANKARA

2- Ali YILDIRIM         TC             Avukat                 Bayındır sok.25/16 Kızılay         
3- Cuma KAMAN        TC             Memur                Marmara sok.48/1  Kızılay

4- Cemal MUTLUER    TC            Emekli                 Marmara sok. 48/1 Kızılay

5- Celal KILIÇ              TC             Doktor                 Marmara sok.8/1 Kızılay

6- Gülperi ÖZTÜRK     TC             Sanatcı                 Marmara sok.48/1 Kızılay

7- Ismail ZENGİN         TC             E.Kur.Albay        Marmara sok.48/1 Kızılay

8- Yaşar ELBİSTANLIOĞLU        Esnaf                    Marmara sok. 48/1 Kızılay

9- Hüseyin ŞAKACI       TC            Esnaf                    Marmara sok. 48/1 Kızılay

10- Hüseyin ÖZER          TC            Mühendis             Marmara sok. 48/1 Kızılay

11- Ali DİNÇAL              TC            Sanatcı                 Marmara sok.48/1 Kızılay

HÜSEYİN GAZ DERNEĞİ NEDİR? HANGİ İHTİYAÇTAN DOĞDU?

Hüseyin Gazi Derneği  1997 yılında Ankara?da kurulmuş bir kitle örgütüdür. 12.yüzyıl?da Anadolu?da yaşamış  Hüseyin Gazi adında bir eren adına    kurulmuştur. Hüseyin  Gazi 12.yüzyılın başlarında Anadolu?ya gelmiş bir Erendir.Sünni araşrırmacılar onun yaşamını sekiz  yüzüncü yıla kadar götürüp bir Emevi komutanı yaparlar.Oysa bizim yaptığımız ciddi araştırmalar O?nun Ehlibeyt soyundan bir Seyyit olduğu yönündedir.

Derneğimiz daha çok Hüseyin Gazi?nin türbesi çevresinde 13.yy da kurulmuş bir tekkenin yaptığı işlevle ilgilidir.Hüseyin Gazi türbesi çevresinde oluşan kültürel değerler  bugüne kadar sürmüş bir ata kültürüdür.Bu kültür bizim felsefemizi bu günlere taşıyan önemli bir mirastır.İşte Hüseyin Gazi Derneği?nin amacı bu yüce değeri en yükseklerde tutmaktır.

Hüseyin Gazi derneği,laik,demokrat bir dernektir.

Ankara?nın 1450 metre yüksekliğinde başkente kuşbakışı bakan bir yerdedir.Türbenin kurulu alanı 10 000 metre karedir.Derneğin sahip olduğu alan 100 dönüm hazine arazisidir.Ve Dernek bu alanı daha da genişletip orman alanı haline getirerek hedefi büyütmektedir.Devletten 49 yıllığına kiralanma çalışmaları sürmektedir.

Hüseyin Gazi Derneği tüm demokratik kitle örgütleri özellikle Alevi-Bektaşi örgütleriyle ilişki halinde olup,Dünya Alevi Bektaşi Kuruluşları Birliği (Kırklar meclisi ) üyesidir. Ve bu kuruluşun kurucusu olup,Genel Yönetim Kurulu'nda  bir kişi, bir de disiplin kurulunda temsilcisi vardır. 1999 Dünya Aleviler Birliği Genel Kurulu?nda Divan Başkanlığına Hüseyin Gazi derneği temsilcisi Araştırmacı-Yazar(Avukat) Şakir Keçeli oybirliği ile seçilmiştir. Derneğimiz 2.Başkanı Ali Yıldırım Alevi Bektaşi Kuruluşları Birliği Genel Yönetim Kurulu Üyesidir.

Bugün dünya Alevi-Bektaşi örgütleri arasında Hüseyin Gazi Derneğinin önemli bir yeri vardır.

Hüseyin Gazi Derneği sürekli fikir üreten ve yaşama sokan bir kuruluştur.

HÜSEYİN GAZİ DERNEĞİ KURUCULARI VE MESLEKLERİ

Ali YILDIRIM Araştırmacı Yazar
Gülağ ÖZ Araştırmacı Yazar
Şakir KEÇELİ Araştırmacı Yazar
Celal KILIÇ Oprt. Dr.-Yazar
İsmail ZENGİN E.Kurmay Albay -Yazar
Ali DİNÇAL Yazar-Sanatçı
Kubilay DÖKMETAŞ Araştırmacı-Sanatçı
Gülperi ÖZTÜRK Sanatçı
Hüseyin ÖZER Mühendis
Hüseyin ŞAKACI Yayıncı
Cuma KAMAN Yönetici
Yaşar ELBİSTANLI Politikacı
Cemal MUTLUER Dede

Mevcut Yönetim Kurulu

Gülag ÖZ Başkan
Ali YILDIRIM 2. Başkan
Cum KAMAN Genel Sekreter
Yaşar ELBİSTANLIOĞLU Genel Sayman
Haydar ÖZER  
Abidin GÜÇ  
Cemal MUTLUER  
Ismail ZENGİN  
Bahri ALPTEKİN  

DENETİM KURULU

Cemal DEMİRKAYA

Ali GÜÇ

Hacı YETKİN

BİLİM ARAŞTIRMA VE ONUR KURULU

Şakir KEÇELİ

Celal KILIÇ

Erkal ZENGER

Sabahattin YALKIN

Tamer K.BİLGİN

Mehmet AYDIN

Rıza ŞAHİN

Bu Sayfa 7042 Kez Görüntülendi.
facebook'da paylaş